Algemene voorwaarden

Iedereen kan onbeperkt meldingen plaatsen op het Fietsersbond Meldpunt. Hieronder vind je de voorwaarden waar je mee akkoord moet gaan voor je een melding plaatst.

Misbruik door gebruiker

-De Fietsersbond behoudt zich het recht voor om een melding of een idee te verwijderen wanneer er sprake is van misbruik, een kwetsende, aanstootgevende of onfatsoenlijke of irrelevante inhoud, het gebruik van grof taalgebruik, het beschikbaar stellen van ongeoorloofde reclame, of enige andere uitingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of goede zeden. Het is aan de Fietsersbond om te bepalen wanneer hier sprake van is.

Aansprakelijkheid

-De Fietsersbond is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de meldingen en ideeën en de uitvoering daarvan door gemeentes of derden. Ook is de Fietsersbond niet aansprakelijk voor enige geleden schade voortvloeiende uit een melding, idee, of de uitvoering door een gemeente of derde daarvan.

Privacybeleid

- Een melding op het Fietsersbond Meldpunt komt binnen bij het landelijk bureau van de Fietsersbond en de lokale afdeling in het gebied waar je de melding hebt gedaan. We behouden ons het recht voor om je te benaderen over deze melding. Door een melding of een idee te plaatsen op het Fietsersbond Meldpunt, geef je toestemming om de melding, het idee en de persoonsgegevens, in dit geval de naam, adres en e-mailadres, aan gemeentes door te sturen, aangezien een melding op het Fietsersbond Meldpunt ook een melding aan de gemeente inhoudt. 

- Door een melding of idee te plaatsen geef je ook toestemming om de melding of idee door te sturen aan partijen die je kunnen helpen bij je melding of idee, zoals de wijkagent en woningbouwcorporaties.  Mocht een van deze partijen contact met je willen opnemen, dan zal de Fietsersbond je eerst per e-mail om toestemming vragen of de desbetreffende partij contact met je mag opnemen. De reden dat een partij contact met je op wil nemen is dat zij je om meer informatie kunnen vragen om je beter te kunnen helpen bij je melding of idee, of om je in te lichten over de afhandeling ervan.

- Als je melding of idee opvalt, dan zou je benaderd kunnen worden door lokale kranten of media, die jouw idee of melding onder de aandacht kunnen brengen. Ook in dit geval zal je eerst door de Fietsersbond per e-mail om toestemming gevraagd worden of de lokale krant of media met je in contact mag komen.

- Privacy is belangrijk voor ons. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel - doorgeven van meldingen en ideeën van burgers aan de gemeentes. Deze persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De Fietsersbond kan je gegevens wel gebruiken om je te informeren over de Fietsersbond en het Meldpunt. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De Fietsersbond heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Intellectueel eigendom

- Eventueel intellectueel eigendom op meldingen of ideeën blijven bij jou. Je verleent wel de Fietsersbond, gemeentes en genoemde andere partijen die je kunnen helpen bij je melding of idee  een licentie van het eventuele intellectueel eigendom op je meldingen en ideeën.

Toepasselijk recht

- Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Heb je nog vragen over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op.